De geldigheid van de processen, als garantie voor transparantie en betrouwbaarheid.

Certificeringen

Sinds de oprichting van TRW hebben ernaar gestreefd om de geldigheid van onze werkprocessen officieel te certificeren.

Ons vertaalbureau kan, onder meer, roemen op de felbegeerde ISO-17100 certificering. Deze certificering omschrijft de eisen voor alle aspecten van het vertaalproces, opdat de geleverde dienst het correcte kwaliteitsniveau garandeert. Alles wordt in detail gedefinieerd, van de kwalificaties en de vakbekwaamheden van de betrokken personen, tot aan de normen inzake de productiefasen: preproductie, productie en postproductie.
Bovendien beschikt TRW over de certificeringen ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement, ISO 14001 - Milieubeheersystemen en ISO 27001 - Informatiebeveiliging.

ISO 9001

ISO 9001 certificering - Kwaliteitsbeheer

TRW beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van de norm ISO 9001, ofwel:

 • heeft voor haar producten en processen een adequaat kwaliteitsmanagementsysteem opgesteld dat geschikt is voor de doelstellingen van het erkenningssysteem
 • analyseert en begrijpt de behoeften en verwachtingen van klanten, naast de wettelijke en reglementaire eisen van toepassing op haar producten
Lees meer
 • garandeert dat de productkenmerken zodanig gedefinieerd zijn dat ze voldoen aan de eisen van de klant en de wettelijke en reglementaire eisen
 • heeft de processen gedefinieerd die noodzakelijk zijn om de verwachte resultaten te kunnen leveren (conforme producten en verhoogde klanttevredenheid), en beheert deze processen
 • bewaakt en controleert de gedefinieerde kenmerken van het product
 • streeft ernaar om non-conformiteiten te voorkomen en past verbeteringsprocessen toe om:
  1. eventueel opgetreden non-conformiteiten op te lossen (inclusief die met betrekking tot het product die na de levering worden vastgesteld)
  2. de oorzaken van de non-conformiteiten te analyseren en corrigerende handelingen te ondernemen om herhaling te voorkomen
  3. klachten van de klanten af te handelen
 • heeft een doeltreffende interne audit toegepast en een toetsingsproces door het management
 • bewaakt, meet en verbetert voortdurend de doeltreffendheid van zijn kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 27001

ISO 27001 certificering - Informatiebeveiliging

De norm UNI CEI ISO /IEC 27001:2005 (Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen) definieert de noodzakelijke kenmerken voor het inrichten en beheren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS - Information Security Management System) en omvat de aspecten met betrekking tot de logische, fysieke en organisatorische veiligheid.


ISO 17100

ISO 17100 certificering - Eisen aan vertaaldiensten

De kwaliteitsnorm ISO 17100 "omvat de bepalingen voor leveranciers van vertaaldiensten (translation service providers, TSP) voor wat betreft het beheer van de basisprocessen, de minimale kwalificatie-eisen, de beschikbaarheid en het beheer van mensen en middelen, naast andere maatregelen die noodzakelijk zijn voor het leveren van vertaaldiensten van kwaliteit."

Lees meer

Een leverancier van vertaaldiensten is een persoon of organisatie die professionele vertaaldiensten levert.
De internationale kwaliteitsnorm ISO 17100: 2015 "specificeert de eisen met betrekking tot alle aspecten van het vertaalproces die direct van invloed zijn op de kwaliteit en de levering van de vertaaldiensten:"

 • Mensen en middelen. De norm bepaalt de kwalificaties en de vakbekwaamheden van vertalers, reviseurs (tweetalige editor), proeflezers (eentalige editor), projectmanagers, enz. en vereist de certificering van de regelmatige handhaving en actualisering van de vereiste vaardigheden.
 • Aan de productie voorafgaande processen en activiteiten. De norm beschrijft in detail de eisen voor het beheer van offerte-aanvragen, de haalbaarheidsstudies en -beoordelingen, de overeenkomst tussen klant en het vertaalbedrijf, het beheer van de vertaalinformatie van de klant, de administratieve activiteiten, de technische aspecten voor de voorbereiding van de projecten, de taalspecificaties en andere relevante factoren.
 • Productieproces. De verschillende stadia van het productieproces worden besproken: projectbeheer van de vertaaldienst, vertaling van het document en controle door een professionele vertaler, diepgaande revisie door een tweede taalkundige (tweetalige editing), correctie (eentalige editing door een sectorspecialist) en het proeflezen of "proofreading\” (revisie van de inhoud in de doeltaal en correctie vóór het drukken) in die gevallen dat de klant beslist voor één van deze twee diensten met toegevoegde waarde, naast de eindcontrole en de levering van de vertaling door een gekwalificeerde projectmanager.
 • Op de productie volgende processen.In tegenstelling tot de norm UNE EN 15038, onderstreept de kwaliteitsnorm ISO 17100 het belang van interactie met de klant bij zowel de aanvankelijke overeenkomst over de vertaaldiensten waarin alle specifieke kenmerken van het project worden beschreven, als bij het beheer van eventuele wijzigingen, klachten, feedback, beoordeling van de klanttevredenheid en de afsluiting van de administratieve procedures.

Vertaling + onafhankelijke revisie (tweetalige editing)

Zoals voor de vorige kwaliteitsnorm UNE EN-15038, is het belangrijkste kenmerk van de kwaliteitsnorm IS0 17100 de definitie van het vertaalproces, waarvan de vertaling alleen slechts één van de stappen is en op zich geen garantie is voor kwaliteit, tenzij er een revisie door een tweede vertaler plaatsvindt en een nauwkeurige definitie van de vakbekwaamheden van de verschillende deelnemers aan het vertaalproces, voornamelijk de vertalers, reviseurs en projectmanagers.

De van de vertaler verlangde bekwaamheden, zoals gedefinieerd in de norm ISO 17100, omvatten vertaalvaardigheid, tekst- en taalvaardigheid in de bron- en doeltaal, deskundigheid op gebied van onderzoek, informatieverwerving en -verwerking, culturele competentie, technische bekwaamheid en sectorale deskundigheid.

Alle onder ISO 17100:2015 gecertificeerde vertaaldiensten moeten, ten minste, de vertaling en de correctie (tweetalige editing) omvatten.

 • Vertaling. Een vertaler met adequate vaardigheden vertaalt de documenten en controleert, ter afsluiting, zijn eigen werk.
 • Revisie (tweetalige editing). Een andere persoon dan de vertaler controleert de vertaling. De norm definieert de revisie als een "tweetalige analyse van de inhoud van de tekst in de doeltaal, uitgevoerd door middel van een vergelijking met de tekst in de brontaal, om de overeenstemming ervan met de overeengekomen doelstelling te bepalen."

Vakbekwaamheden van vertalers en reviseurs

De kwaliteitsnorm verplicht het vertaalbedrijf om uitsluitend samen te werken met vertalers die kunnen documenteren dat zij voldoen aan ten minste één van de volgende criteria:

 • Een erkend diploma in vertalen, uitgereikt door een instelling voor hoger onderwijs;
 • Een erkend diploma op enig ander terrein, uitgereikt door een instelling voor hoger onderwijs, plus meer dan twee jaar voltijdse beroepservaring in de vertaalsector;
 • Vijf jaar voltijdse beroepservaring in de vertaalsector.

De diploma’s in vertalen hebben in de verschillende landen verschillende namen. Als zodanig kunnen beschouwd worden de studietrajecten "Taalkundige studies", "Moderne talen", enz.

De tweetalige reviseurs of editors moeten, naast het kunnen voldoen aan één van de drie bovenstaande criteria, beschikken over vertaal- of revisie-ervaring in het deskundigheidsgebied van de revisie.


ISO 14001

ISO 14001 certificering - Milieubeheersystemen

De norm ISO 14001 wordt erkend als standaard voor de certificering van milieubeheersystemen.

Op basis van de "Plan-Do-Check-"-methode, biedt het een systematisch kader voor de integratie van praktijken ter bescherming van het milieu, voorkoming van verontreiniging, de vermindering van hoeveelheid afval, het verbruik van energie en materialen.


ISO 13485

ISO 13485 certificering - Medische hulpmiddelen

TRW beschikt over de ISO13485 certificering, een internationaal erkende certificering voor kwaliteitsmanagementsystemen in de sector medische hulpmiddelen.

Alle organisaties die actief zijn in de sector, van het ontwerp tot de ontwikkeling, productie, installatie en technische bijstand van medische hulpmiddelen of aanverwante diensten, zijn verplicht zich aan deze kwaliteitsnorm te houden. Deze certificering garandeert dat de beheersystemen van elektromedische apparatuur voldoen aan de eisen van de toepasselijke normen.


Ethische code

Ethische code - TRW

Ethische code TRW: duidelijke regels voor beter werken.
Sinds 19 september 2016 heeft TRW een ethische code aangenomen, dat wil zeggen een geheel van gemeenschappelijke en nauwkeurig gedefinieerde gedragsregels die alle bij de verwerkingsprocessen betrokken personen in acht moeten nemen om onder alle omstandigheden, met name bij relaties met grote gestructureerde organisaties, optimaal te werken.

Lees meer

Dankzij de ethische code kan elke persoon, van de externe vertalers tot de leidinggevenden van het vertaalbureau, handelen volgens nauwkeurige bedrijfsrichtlijnen, zonder vrees voor het maken van fouten of het schaden van de klant en/of het immago van het vertaalbureau.

Wij zijn het eerste bedrijf in Italië dat een dergelijk reglement heeft opgesteld en we zijn erg trots op onze keuze.

Wat betekent "etisch"?

Over het algemeen kan een gedrag als "ethisch" worden beschouwd wanneer het gedreven wordt door een oprecht streven naar het bereiken van deugdelijke doelstellingen, samen met andere personen en zonder iemand te bevoordelen. De beginselen die ten grondslag liggen aan onze ethische code: eerlijkheid, integriteit, transparantie en innovatie.

Het tot stand brengen van een gezonde werkrelatie met klanten en leveranciers is van fundamenteel belang voor het aangaan van samenwerkingen die voor allen rendabel en duurzaam zijn.
We zijn ervan overtuigd dat het correcte gedrag van allen van fundamenteel belang is voor het opbouwen van een steeds sterkere identiteit van het bedrijf.